• Účty
 • Kde nakupovat
 • Pro e-shopy
 • Kontakty

Pojistné podmínky

Prodloužená záruka

Co je předmětem pojištění?

Pojištění se vztahuje na poruchu věci zakoupené u internetového prodejce, způsobené vadou věci, která vznikla nejdříve dnem následujícím po dni, ve kterém uplynula zákonná lhůta za odpovědnost za vady nebo doba poskytnutá v záruce za jakost.

Pojištění se nevztahuje na škodné události

 • škody způsobené živelnou událostí
 • škody, vzniklé na věci, která byla zakoupena v jiné zemi, než kde byla vystavena pojistná smlouva
 • estetické poškození přístroje (například poškrabání, zářez, prasklina)
 • problémy způsobené softwarem
 • problémy s baterií či příslušenstvím
 • výluky z pojištění jsou obsaženy ve Všeobecných pojistných podmínkách v článcích upravujících výluky z pojištění a omezení pojistného plnění

Pojistné plnění

Horní hranicí pojistného plnění na jednu a všechny pojistné události z jednotlivého pojištění prodloužené záruky je pojistná částka určená tzv. časovou cenou.

časová cena je cena, kterou měla pojištěná věc bezprostředně před pojistnou událostí; stanoví se tak, že se z původní kupní ceny věci, uvedené na dokladu o koupi od pojistníka, odečte 1% z kupní ceny za každý započatý měsíc od data zakoupení pojištěné věci.

Pojištění se sjednává bez spoluúčasti.
O formě provedení pojistného plnění rozhoduje pojistitel nebo Samostatný likvidátor pojistných událostí. Možné formy pojistného plnění jsou: oprava věci nebo poskytnutí náhradní věci anebo plnění v penězích.

Pojištění prodloužené záruky se sjednává v délce trvání 1 rok, 2 roky nebo 3 roky.

Kategorie pojistitelných produktů

 • velké domácí spotřebiče - lednice, sporáky, pračky, sušičky, vestavné spotřebiče apod.
 • malé domácí spotřebiče - vysavače, žehličky, apod.
 • Televize
 • PC, notebooky, tablety a mobilní telefony
 • Fotoaparáty
 • Zahradní technika - elektrické nářadí
 • Hodinky

Dokumenty

Pojištění náhodného poškození a odcizení

Pojištění se sjednává zejména pro případ pojistných nebezpečí

 • pád
 • vniknutí kapaliny do elektronických částí pojištěné věci
 • mechanické poškození pojištěné věci (kromě poškození během přepravy od prodejce realizované prodejcem pověřeným dopravcem do domácnosti pojištěného)
 • vniknutí cizích předmětů do pojištěné věci
 • odcizení pojištěné věci, tedy ztráty v důsledku loupeže nebo krádeže vloupáním

Pojištění se nevztahuje na škodné události

 • v souvislosti s kterými uvede oprávněná osoba vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené podstatné údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této pojistné události zamlčí
 • způsobené úmyslně osobou, která uplatňuje právo na pojistné plnění, anebo z jejího podnětu osobou třetí, není-li pojistnou smlouvou výslovně sjednáno jinak nebo nestanoví-li tak zákon
 • pojištění se nevztahuje na prostou krádež věci, pokud ji pojištěný neměl v době prosté krádeže u sebe či na sobě
 • krádež věci z automobilu bez ohledu na to, zda byl uzamčen či nikoliv
 • odcizení pojištěné věci, tedy ztráty v důsledku loupeže nebo krádeže vloupáním
 • výluky z pojištění jsou obsaženy ve Všeobecných pojistných podmínkách v článcích upravujících výluky z pojištění a omezení pojistného plnění

Pojistné plnění

Horní hranicí pojistného plnění na jednu a všechny pojistné události z jednotlivého pojištění náhodného poškození a odcizení věci je pojistná částka určená tzv. časovou cenou a snížená o spoluúčast.

časová cena je cena, kterou měla pojištěná věc bezprostředně před pojistnou událostí; stanoví se tak, že se z původní kupní ceny věci, uvedené na dokladu o koupi od pojistníka, odečtou 2 % z kupní ceny za každý započatý měsíc od data zakoupení pojištěné věci.

Pojištění se sjednává se spoluúčasti.
O formě provedení pojistného plnění rozhoduje Samostatný likvidátor pojistných událostí. Možné formy pojistného plnění jsou: oprava věci nebo poskytnutí náhradní věci a nebo plnění v penězích. Spoluúčastí pojištěného je ve výši 10 % z prodejní ceny při každé pojistné události.

Pojištění prodloužené záruky se sjednává v délce trvání 1 rok, 2 roky nebo 3 roky.

Kategorie pojistitelných produktů

 • velké domácí spotřebiče - lednice, sporáky, pračky, sušičky, vestavné spotřebiče apod.
 • malé domácí spotřebiče - vysavače, žehličky, apod.
 • Televize
 • PC, notebooky, tablety a mobilní telefony
 • Fotoaparáty

Dokumenty

Prodloužená záruka i pojištění proti rozbití a krádeži je v rukách mallpay společně s ČSOB. Takže máte jistotu, že to skutečně zaplatíme.